7 °C Stjørdal, NO
22/03/2019

Skogområder vernet

Fra Langvassdalen-Ruffedalen naturreservat. En av disse furuene ble målt til å være omtrent 500 år. Foto: Jon T. Klepsland.

Kongen i statsråd vedtok i februar å verne 21 skogområder i Nordland fylke. Vernet er et ledd i regjeringens arbeid for økt skogvern. 19 av områdene eies av Statskog SF og to områder eies av Opplysningsvesenets fond (prestegårdsskoger). Vedtaket omfatter nytt vern av ca. 62 kvadratkilometer produktivt skogareal, og innebærer at det nå er vernet i underkant av to prosent av produktivt skogareal i Norge.

– Vernevedtaket er viktig for å ivareta truet naturmangfold i Norge. Med dette vedtaket sikrer vi en rekke viktige levesteder for et stort antall truede arter. Vi sikrer også større områder med gammelskog og spesielle skogtyper som høgstaudeskog og fjellbjørkeskog på kalkrikt marmorberg, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim til Stjørdals-Nytt. Vernet omfatter ca. 245 km2 nytt verneareal, hvorav ca. 62 km2 er produktiv skog. Med dette vernevedtaket er det nå vernet i underkant av to prosent av produktivt skogareal i Norge.

Alle områdene som nå er vernet ligger på Statskog SFs grunn eller på Opplysningsvesenets fonds (Ovfs) grunn (prestegårdsskoger). Tre av områdene er utvidelser av tidligere etablerte naturreservater.
Norge har i europeisk sammenheng stor variasjon av skogtyper, også skogtyper som er sjeldne internasjonalt. 50 prosent av artene som i Norsk rødliste for arter 2010 er klassifisert som truede eller nær truede, lever i skog. Dette utgjør 1838 arter. I tillegg er 1406 av disse artene vurdert å være negativt påvirket av arealpåvirkninger i skogbruket. Følgelig er økt skogvern, sammen med gode miljøhensyn i skogbruket, avgjørende for å sikre norsk naturmangfold. 

Områdene som er vernet som naturreservater, og beliggenhet (kommune):
1. Bjerkadalen, Hemnes  
2. Henrikstjønna, Rana  
3. Langtjørnlia, Rana  
4. Mellingsdalen Grane, Namsskogan  
5. Raudvassåsen Grane, Hattfjelldal  
6. Raudvatnet, Hattfjelldal
7. Røssvassholmen, Hattfjelldal  
8. Simaklubben, Hemnes  
9. Storelva-Stillelva, Hemnes  
10. Tuvhaugen, Hemnes  
11. Nordre Varnvassdalen, Hattfjelldal  
12. Virvassdalen, Rana  
13. Fiskosura, Beiarn  
14. Fuglevasslia, Ballangen  
15. Langvassdalen – Ruffedalen, Gildeskål  
16.  Melkevatn–Hjertvatn–Børsvatn, Ballangen  
17. Norddalen, Narvik  
18. Prestegårdsskogen (utvidelse), Steigen  
19.  Sagvassdalen (utvidelse), Hamarøy  
20. Storvatnet, Steigen  
21. Åsen – Kjeldalen (utvidelse), Gildeskål 

Område nr. 18 og 21 er på (Ovfs) grunn, de øvrige er på Statskog SFs grunn. 

Coop Storlien artikkelnivå

Verneforslaget fra Direktoratet for naturforvaltning omfattet 33 områder. Det er besluttet at for 12 områder i Vefsnas nedbørfelt utsettes vedtak om skogvern til man gjennom arbeidet med Regional plan for Vefsna har avklart forholdet mellom aktuelle vannkraftprosjekter og de foreslåtte skogvernområdene. I regjeringens senere vurdering av skogvern, vil også hensynet til blant annet skogbruksinteressene i disse 12 foreslåtte verneområdene bli vurdert.

Les forrige sak:
Til internasjonal konkurranse

  Alexander Welland (24) fra Hell i Stjørdal studerer til en […]

Close