18 °C Stjørdal, NO
23/04/2019

Sosialisering, samarbeid og sentralitet

Stjørdal kommune løfter nå saken om Boligsosial handlingsplan for å tilfredsstille boligbehov til alle. BSHP er lagt ut til offentlig ettersyn, og er tidsaktuell for innspill fram til 06.mai i år. Rettigheter til bolig er blant annet nedfelt i sosialtjenesteloven og andre lovverk. Bildet viser Stokmoen mot Stokkhaugan. (Foto: Kjell Arnfinn Aune).

 

Hovedmålet med Boligsosial handlingsplan (BSHP) er å legge til rette for at unge og vanskeligstilte skal kunne etablere seg og bli boende i en bolig. Bygge flere kommunale boliger i sentrum, gi nærmere tilknytning og bedre utnyttelse av ressurser foreslås som tiltak. Planen er nå godkjent i formannskapet og legges ut for innspill fra publikum. 

I planperioden er bofellesskapene Fosslivegen 16 og Thyholtvegen 14 kommet under ”vedtatte tiltak som gjennomføres i planperioden”. Disse bofellesskapene har sett på oppbyggingen av ferdigstilte Fosslivegen 14. Det skal dermed bli enklere å få erfaringer under planlegging av andre prosjekter. Bofellesskapet Fosslivegen 18 er et av mange prosjekter under planlegging, og det foreslås å se på muligheten for boliger på området Husby/Evja. Det foreslås ” å knytte enheter bedre sammen og å unngå satellitter rundt omkring i kommunen med nærhet til enhet Remyrvegen og Husby Søndre”. Dette skal bidra til bedre utnyttelse av ressurser. Under” Endret bruk av bestående bygningsmasse” er Bergsgate 7-15 samt Yrkesvegen 1, 3, 6 og 8. Noen av disse foreslås å benyttes som bofellesskap for ulike grupper. Andre er eksisterende bofellesskap med eventuelt behov for lette kombiløsninger.

Samordne ressurser
I følge planen skal Stjørdal kommune bidra til at flest mulig klarer å skaffe seg egen egnet bolig.  Planen gjør rede for hvordan man best kan nå målet: Å samordne ressursene i de ulike enhetene er en målsetting. Dermed kan en oppnå en mer målrettet bruk av statlige virkemidler og en bedre utnyttelse av kommunens boligmasse. Det opprettes en boligtjeneste direkte underlagt rådmannen. Boligtjenesten opprettes som et prosjekt på 2 år med egen prosjektleder/gruppe. Denne skal utrede og utprøve boligtjenestens innhold og ressursbruk. Intensjonen er at boligtjenesten bygges opp over tid, innenfor prosjektperioden. Det foreslås også at deler av boligtjenesten blir bygd opp i forhold til prosjektorganisering hvor det bestilles tjenester både fra Etat Omsorg og Etat Teknisk Drift etter behov.

Rett bolig til rett tid
-En bra bolig skal ikke være en belønning, men en nødvendighet, erklærer konsulent i servicetorget, Anne Lise Tiller Sætnan.
Hovedmålet med boligsosialt arbeid er å sikre at også vanskeligstilte grupper kan bo godt og trygt.  Planen har satt tre kriterier som gjør at en husstand anses som vanskeligstilte på boligmarkedet.
1.    Har en uegnet bolig,
2.    Kan miste eksisterende bolig
3.    Eller har ulike funksjonshemminger.

Coop Storlien artikkelnivå

I følge planen prioriteres disse gruppene:
•    Økonomisk vanskeligstilte
•    Flyktninger
•    Bevegelseshemmede
•    Rusmiddelmisbrukere
•    Personer med andre funksjonshemninger
•    Psykisk utviklingshemmede
•    Personer med psykiske lidelser
•    Sosialt vanskeligstilte
•    Eldre

Kom med forslag
Anne Lise Tiller Sætnan ønsker å presisere at organiseringen av behovet gjennom denne planen foreløpig er et forslag. Alle disse opplysningene er resultatet av at flere enheter har utarbeidet planen sammen.  
-Kan man tegne et bilde på fremtidige kommunale boliger i Stjørdal ut i fra denne planen?
-Nei, fordi det kommer et stadig større behov i Stjørdal for spesielt leiligheter. På grunn av rask utvikling i næringslivet er det større press på boligmarkedet, altså høye boligpriser. Gjennom BSHP kartlegges, planlegges og utvikles et tilsynelatende behov fra 2011 til 2015. Det er stadig flere som melder et boligbehov. Derfor må vi se an eventuelle forandringer og tilbakemeldinger.
Vi håper på engasjement og innspill til planen, avslutter Anne Lise Tiller Sætnan. 

Fakta om BSHP:
•    Boligsosial Handlingsplan inneholder nødvendig informasjon til hjelp i forbindelse med kommunale planprosesser. Dette gir forslag til økonomiplanlegging, og blir et arbeidsgrunnlag for ansatte og andre som arbeider med boligsosiale gjøremål.
•    Arbeidet med rullering av boligsosial handlingsplan kom i gang etter tilbud fra Husbanken om deltakelse i kompetanseutviklingsprogrammet ”Boligsosialt arbeid og planlegging”. Programmet er gjennomført i regi av Møreforskning AS, avd. Volda og Husbanken, region Midt-Norge. Rådmannen lokalt nedsatte en arbeidsgruppe.
•    Endelig forslag til organisering blir lagt fram etter evaluering av prosjektet.
•    Lover og forskifter i tilknytning BSHP finnes på www.lovdata.no og i boken Norges lover.
•    Planen er lagt ut til offentlig ettersyn på www.stjordal.kommune.no, rådhuset og servicetorget fram til 06.05.2011.

Les forrige sak:
Både publikum og skyttere koste seg i finværet oppe på Hegra Festning denne søndagen.
Festningsstevnet – Kyllo vant

Søndag ble det 50. Festningstevnet arrangert av Hegra, Stjørdal og Skjelstadmark […]

Close