7 °C Stjørdal, NO
24/05/2019

Stjørdalsmøte i Trondheimsregionen

Tore Kiste STFK, Jon Arne Klemetsaunet SVV og Raymond Siiri fra Jernbaneverket var blant innlederne på Trondheimsregionens møte i Stjørdal.

 

Ordfører Johan Arnt Elverum har liten tro på en gigantisk Midt-Norsk havne- og terminalløsning på Hell i Stjørdal. Etter Jernbaneverkets presentasjon av høringsutkast for lokalisering av gods på bane, står dørene fortsatt åpen for andre eller delte løsninger.

Det var på forhånd knyttet en del spenning til Jernbaneverkets presentasjon av KVU Logistikknutepunkt i Trondheimsregionen, der også Hell- Muruvik ble presentert i rekken av flere andre. Jernbaneverket (JBV) vil på ingen måte konkludere i forhold til lokaliseringssteder, og kjører en ryddig prosess med høringsutkast og ferdigstillelse av rapport i slutten av mars måned. Formannskap i kommunene og fylkesutvalg var invitert til møtet i Stjørdal Kino som totalt trakk 150 personer. Kommuner og fylkeskommuner skal gi sine kommentarer til rapporten innen juni-juli i år. Johan Arnt Elverum ga på møtet først en orientering om vertskommunen, om pågående og kommende prosjekter i den største nordtrønderske kommunen i folketall Stjørdal. Leder i Trondheimsregionen og ordfører i Malvik, Terje B. Granmo, ledet møtet.

Presenterte flere logistikkalternativ
Raymond Siiri fra Jernbaneverket ga en presentasjon av høringsutkast KVU Logistikknutepunkt. Flere “filmatiserte” forslag ble presentert, der utrederne har sett på mange faktorer der utgangspunktet er å skape gode logistikkløsninger for banevirksomheten med eventuell havn i tillegg til veitilknytning. Jernbaneverket har utarbeidet kalkyler for beste og dårligste score for lokalisering. På området kostnader/investeringer kommer Trolla ut med en høy faktor på 5.130 mrd, Muruvik 2.676 mrd, Hell 2.534 mrd. Alternativet Torgård scorer høyest innbyrdes med rekkefølgen Midtsand, Søberg, Muruvik, Hell og Trolla i oversikten vi viser til.

Ordfører Johan Arnt Elverum sin kommentar til fremlegget er:  
– Vi ser at flere andre alternativer scorer høyere enn Hell-alternativet. Nå får vi en høringsrunde på høringsutkastet og rapporten fra JBV i slutten av mars måned og da har vi to måneder på å fremme egne anbefalinger. Jeg ser ikke i dag noen kommende behov for en containerhavn, etter som nesten all containerfrakt stopper i Bergen i dag, sier Elverum. Ordføreren har heller ikke tro på båt som en kommende løsning på gods som skal raskt frem til leverandør, men ser at behovene for bane som kan avløse vei er sterke argumenter i denne debatten. Elverum har tidligere snakket varmt om elektrifisering av Meråkerbanen. 
– Jeg kan se for meg løsninger nærmere Trondheim for et nytt logistikknutepunkt. Midtsand-Være peker seg ut som bedre løsninger enn Hell- Muruvik, mener Johan Arnt Elverum og vil følge denne prosessen nøye i månedene fremover.                 

Coop Storlien artikkelnivå

Regional Transportplan
Erik Spilsberg fra Rambøl orienterte om Regional transportsplan bestilt av fylkeskommunene i de to trøndelagsfylkene i tillegg til Møre og Romsdal fylkeskommune.  Tre delutredninger utarbeides før planen legges frem i mai. Utrederne har sett på optimale transportløsninger i Midt- Norge. Bærekraftige miljøperspektiver er vektlagt, der transportplan, kollektivsystemer, korridortenking og reelle transportbehov i landsdelen inngår. En strategisk plan for satsing fra kommuner og stat skal foreligge denne sommeren. Regionalisering er vektlagt i en regional utvikling som igjen vil få overføringsverdi til en regional transportplan. 3700 kilometer vei er overtatt av fylkeskommunene. Store utfordringer ligger i dagen for gode løsninger. Gode transportsystemer til og fra nærmeste by, og kollektive løsninger inngår i utredningene fra Rambøl.

Meråkerbanen tidligst elektrifisert i 2016
Tor Nicolaisen fra Jernbaneverket viste til mandat fra ministermøtet på Hell i 2009, der kravene om elektrifisering av Meråkerbanen ble løftet politisk. I august 2009 startet utredninger for å komme frem til et kostnadsbilde på elektrifisering. I spart tidsbruk kan 4- 8 minutter hentes inn ved en elektrifisering mellom Storlien og Trondheim. Kostnadsbildet ligger derimot på 805 millioner kroner. Utredningen viste ikke til tonnmengder gods, men en elektrifisering gjør det enklere for operatørene å benytte materiell på tvers av landegrenser. SJ ser positivt på en slik utvikling, og X2000 er nevnt i utredningen på strekningen Stockholm-Trondheim. Rapporten fra JBV om elektrifisering av Meråkerbanen oversendes samferdselsministeren denne måneden. JBV trekker ingen konklusjon nå, men ser økt politisk fokus på regionsamarbeidet som berører Meråkerbanen. Hovedplan elektrifisering legges frem i løpet av inneværende år.

Vil ha handling    
Tore Kiste fra Sør-Trøndelag fylkeskommune snakket om fylkeskommunens initiativ for realisering av elektrifisering av Trønderbanen-Meråkerbanen.  Han refererte til langtids planer uten realisering, og stilte spørsmålet om Trøndelag kan vente til 2023. Fremtidsvisjonen er en større region med et skandinavisk transportmønster med NECL II. Han mente det er viktig å se et nytt logistikknutepunkt i et fremtidig perspektiv, og viste til Botniabanen som er realisert med statlig finansiering (19 mill) sammen med kommunene. Gjennom samhandling arbeides det også med Norrbotnia-banen. Kiste vil etablere en forening/selskap som arbeider fremover for å realisere elektrifisering. Et utbyggingsselskap Trønderbanen AS kan være en løsning. Kiste mente det er realistisk å gjennomføre elektrifisering innen 2016 om grep tas nå. Det forutsetter at Staten blir med. Nordiske Investeringsbanken kan være aktuell finanskilde. Vi må over fra retorikk til handling, sa Kiste.

Konseptutvalgs­ utredning
Jon Arne Klemetsaunet, SVV orienterte om NTP-prosessen, KVU Trondheim-Steinkjer og Trondheim – Oppland. NTP 2014-2023 er under arbeid med prosjekter i statlig regi. I 2006 ble krav om konseptvalgutredning innført for prosjekter i statlig regi over 500 millioner kroner. KVU tar for seg strekningen Stjørdal-Steinkjer, der politiske mål er 1 time. Utredningen ser på både bane og vei i et samarbeid med JBV. En utredning som vil ligge ferdig i april i år før den sendes på høring. Her ligger et sterkt trykk på jernbaneløsning, og det ses blant annet på om vei kan være med å finansiere bane på strekningen. Statistikk viser 76 % bil, 13% buss og 11 % tog på strekningen. Definering av prosjektutløsende behov ligger i mandatet. Eksempelvis dobbeltspor til Åsen, med enkeltspor videre. 90 sone vei utredes på strekningen og finansiering kan dekkes lokalt med 5 bomstasjoner og lokal andel på 5 milliarder. Totalt ser kostnadsrammen så langt til å ligge på 24 mrd. kroner, fordelt 13 mrd. på bane og 11 mrd. på vei. Utredningen skal synliggjøre finansiering av bane fra vei, noe som er nytt og unikt i norsk sammenheng.

Les forrige sak:
Medaljevinnere fra The Golden Arm Championship. Jan-Erik Sunde og Ine Østenby.
Satser utradisjonelt

  Å bryte håndbak er noe de fleste har gjort oppgjennom. […]

Close