11 °C Stjørdal, NO
13/08/2020

Store veiutbygginger på Skatval

||| ENGASJERER: Møteleder Hans Skjervold t.v. sammen med innlederne f.v. Bernt Hellberg og Geir Aspenes kunne glede seg over stort engasjement for å gi Skatval den beste veiløsning for framtida.|||

Senterpartiet fylte klubbhuset på Skatval med 86 interesserte tilhørere på sitt åpne vegmøte mandag kveld. Tema var status for vegutbyggingen på Skatval med innledning av Bernt Arne Hellberg fra Statens Vegvesen som hadde støtte fra Geir Aspenes, Stjørdal kommune.

– Dette er det viktigste spørsmålet på Skatval siden skolene ble samlet og kommunesammenslåingen, sa møteleder Hans Skjervold som storkoste seg med den store oppslutningen.

Hellberg gjorde det klart: – Jeg arbeider med overordnet planlegging og tegner traséer. Den konkrete vegbyggingen er det andre som tar seg av. Det er gjerne sagt at Norges kan deles i to ved Langstein. Derfor er bedre framkommelighet over Langstein avgjørende for at dette vegprosjektet er kommet så høyt på prioriteringslistene med midler fra Nasjonal Transportplan fra 2018.

Innspill fra grunneiere og politikere er viktig i denne fasen. Grunneierne må ikke være redde for å la seg høre. Vegutbygging i Norge er en demokratisk prosess der planleggerne lytter nøye til innspill fra politikere og grunneiere som ikke må være redde for å la seg høre.

I dag foregår det store utbedringsarbeider ved Mjøsa der Statens Vegvesen og Jernbaneverket har et tett samarbeid. Nå skal både vegen og jernbanen utbedres mellom Stjørdal og Åsen. Derfor er et nært samarbeid mellom Statens Vegvesen og Jernbaneverket svært ønskelig. Men ordfører Ivar Vigdenes fryktet at Jernbaneverket er kommet for langt bakpå. Statens Vegvesen er kommet lenger i sitt arbeid.

Hellberg orienterte forsamlingen om de forskjellige alternativene som berører ulike innbyggere på forskjellig vis: – Vi har nettopp markert et lite jubileum. Det er to år siden konsekvensutredningen Trondheim – Steinkjer ble presentert.

Denne strekningen berører både Levanger og Stjørdal kommune. Kommunestyrene i de to kommunene skal komme med innspill i sine møter onsdag 17. (Levanger) og torsdag 18. september (Stjørdal). Så langt er det ikke spørsmål om å velge alternativ. Nå er det en silingsprosess for å bestemme hvilke prosjekter som fortsatt skal være med.

I løpet av oktober begynner vi å pense oss inn mot et alternativ. Vi skal sende vårt forslag til kommunene før ferien neste år. Når kommuneplanen er ferdig, blir det detaljplanlegging til 2017. Vi har penger fra NTP i 2018 og byggingen kan starte fra 2020.

Nå er vi ferdig med grunnboringer på Skatval og i Åsen. Vududalen og Langstein står for tur.  Her blir det mye fjellboring. Vi justerer veglinjene etter opplysningene og utarbeider konsekvensene. Det blir forslag til kommunedelplan april 2015.

Planene våre tar utgangspunkt i at jernbanen ligger der den ligger i dag. Alle alternativer kommer ut i Langstein ved vegen til Skjelstadmark. Det er ikke lagt opp til kryss i Langstein, men adkomst via lokalvegsystemet.

Vi planlegger ut fra 90 km/t og gang- og sykkelveg på hele strekningen Åsen – Skatval. Den kan også bli kombinert med lokalvei. Vegen kan bygges med en lang eller flere korte tunneler.

Dette var et spørsmål som opptok forsamlingen i spørrerunden etterpå. Skal du være nødt til å kjøre til Kvithammer eller Åsen for å komme inn på E 6? Formannskapet i Stjørdal ønsker er kryss i Langstein; noe Hellberg vurderer som problematisk. Forsamlingen var også opptatt av å bevare dyrkajord. Løsninger for tunneler blir avgjørende helt opp til 9 km. Og det er alltid spørsmål om lokalkunnskap hos planleggerne.  

Geir Aspenes: Kommunestyret behandler torsdag silingsnotatet torsdag som var oppe i formannskapet 21. august. I løpet av vinteren får tilbake ett eller to forslag til ny behandling. Da annonserer vi utlegging til offentlig ettersyn. Det kan bli folkemøter med informasjon. Der kan alle komme med synspunkter. Innspill blir samlet opp og kommunestyret velger et alternativ. I neste fase kommer regulering. Da har man lagt traséen. Det blir skjæringer og fyllinger. Grunneiere vil bli tilskrevet og kan komme med synspunkter.

Vi vil fortsatt ha fire alternativ i denne omgang. Det er de to tunnelalternativene som går inn ved Holan. Det er også et alternativ øst for kirka som ligger mer i dagen enn de to tunnelalternativene. I dag er alle alternativ likestilt. Det er ikke gjort noen prioritering.

Kryss Kvithammer og Åsen ble et sentralt spørsmål også etter kaffepausen med kaffe og vafler i store mengder. Stjørdal formannskap ønsker å utrede et kryss i Langstein. Hellberg:

– Vi vet ikke hvordan vi skal få til det.

Mer kryss på Tillertoppen var et annet sentralt spørsmål. Det ble tatt til orde for miljøtunnel. På den måten kan mer utbyggingen på toppen unngås. Et annet sentralt spørsmål er byggetid.

Knut Monsen var opptatt av om det går med hus? Hellberg: – Ja, så lenge alternativet ligger inne kan du føle deg utrygg.

Monsen: – Takk!

Hellberg: – Hver enkelt grunneier har stor påvirkning i detaljplanleggingen. Vi får spørsmål og støy; innløsning eller ikke. Noen vil og andre vil ikke bli innløst. Det er mange muligheter. Vi kan skjerme mye med støyskjerming, men det er ikke sikkert det blir trivelig

Det er ikke trafikkgrunnlag for en firefelts veg. Det ligger an til to felt med forbikjøringsfelt.

Harald Risholt: – Det skal betales – blir det bompenger?

Hellberg: – Det blir helt sikkert bompenger, men jeg kan ikke disse vurderingene (summing i salen). Møtelederen lar det summe uten å gripe inn.

Ordfører Ivar Vigdenes: – Jeg har ikke gjort meg opp noen endelige tanker ennå. Det er sterkt beklagelig at Jernbaneverket er bakpå vegvesenets planlegging. Et av premissene med samtidig planlegging faller bort. Vi skal betale for vegen med bompenger. Det skal ikke belastes lokaltrafikken, men regiontrafikken. Derfor er jeg skeptisk til at vi drar på oss fordyrende kostnadstiltak som følge av sviktende planlegging. Det blir mindre midler til rådighet. Det er sterkt beklagelig med manglende samtidighet. Arbeidsutvalget henvender seg nå til departementet for å få en løsning.

Det er viktig å påpeke at kommunestyret torsdag ikke skal velge, men ta stilling til hvilke alternativ som fortsatt skal være på bordet. Jeg vil berømme Vegvesenet for kontakten. Det betyr noe å være tydelig lokalt. Lokalpolitikerne i Stjørdal vil inn i fjell snarest mulig (applaus). Møtet summet ut. Det er fortsatt mange spørsmål i lufta.

Saken engasjerer.

Les forrige sak:
||
Sp vil utvikle Hell City

- Vi står foran plassering av politiadministrasjon og en sannsynlig samling […]

Close