16 °C Stjørdal, NO
31/05/2020

Storkontroll av gasskula

 

Fra DSB deltar denne uka Heidi Margareth Johansen, Ørjan Svendsen og senioringeniør Jorunn Cecilie Johannessen fra Direktoratet for samfunnssikkerhet på tilsyn. De har med seg personell fra Stjørdal Brann og Redning som observatører. Det er eier og driftsselskapet Flogas Norge AS ved anlegget som legger frem dokumentasjon. Her fremgår anleggets status med risikoanalyser og beredskap. Leder for teknisk avdeling hos Flogas er anmodet om deltakelse sammen med terminalledelse, HMS-ansvarlig/beredskapsansvarlig og driftspersonell.  Anlegget ved Molovika/Stjørdal havn har to enheter for lagring av flytende gass og propan. Mot vest har anlegget tre-fire tanker med propan. Gasskula inneholder butangass, også det i flytende form. Hensikten med tilsynet er å vurdere om virksomheten har tilfredsstillende styring på sine aktiviteter, og at DSB får et inntrykk av hvordan det systematiske HMS-arbeidet fungerer og praktiseres ved virksomheten. Presse har ikke fått tilgang disse to dagene, og DSB ved senioringeniør Jorunn Cecilie Johannessen, sin begrunnelse er at en ukes forvarsel er var for kort tid for DSB å koordinere presse tilstede.  

SN vippskampanje 1 mobil artikkel

 

Omfattende kontroll av anlegget

Det er en stor og omfattende mengde dokumentasjon DSB nå etterspør ved gass-anlegget på havna i Stjørdal.  Anlegget har status som storulykkeobjekt. Det er DSB som er tilsynsmyndighet etter som anlegget er kategorisert som et storulykkeanlegg.  Tirsdag var det befaring etter at virksomheten Flogas Norge AS hadde presentert selskapet og anlegget under et internt møte. Det ble foretatt intervjuer, samtaler og gjort en dokumentgjennomgang. I dag onsdag foretas nye intervjuer, samtaler med anleggets folk og det foretas dokumentgjennomgang. En revisjonsgruppe skal i løpet av dagen legge frem sin interne oppsummering.  Tilsynet sier slike kontroller er et av direktoratets viktigste forebyggende virkemidler, og skal sikre at lovgivning og sentrale føringer etterleves. Det skal også kontrolleres om tilsynsobjektene arbeider systematisk med sikkerhet, sårbarhet og risiko. Storulykketilsynet vil ta utgangspunkt i virksomhetens internkontrollsystem med vektlegging av følgende temaer:

 

1.      Virksomhetens beredskap med fokus på identifiserte storulykkescenarioer fra virksomhetens risikovurderinger.

2.      Tilstandskontroll og vedlikehold.

3.      Systematisk overvåkning og gjennomgang av HMS-systemet og styringssystemer.

4.      Formidling av informasjon og dialog med kommunen om den risiko anlegget representerer for omgivelsene. Informasjon til allmennheten.

5.      Sikring/Security, inkludert transport av farlig stoff til/fra anlegget.      

 

SBR har observatørstatus

Stjørdal Brann- og Redning (brannvesenet lokalt SBR) har i denne kontrollen kun en observasjonsstatus. Varabrannsjef Jarle Engan sier SBR i størst grad har hatt fokus rettet mot transport av gass på vei, og han trekker frem en hendelse med en gasstank-bil som kjørte inn i fjellveggen ved nordkringen øst av Hegra 30.august 2011.

 

–         Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som nå foretar tilsyn ved Stjørdal LPG-anlegg. Her skal det foretas en grundig gjennomgang av virksomheten som tidligere var eid av Statoil, men nå er overført til Flogas Norge As. Vi har per i dag inntrykk av at anlegget har gode sikkerhetsrutiner og er utstyrt med overtrykksventiler og trykkavlastere sammen med flere andre tiltak som skal forebygge uhell eller ulykker. Vi er orienterte om lagring av propan- og butan på anlegget. Så langt vi kjenner til er det er Børstad transport sine biler som frakter gass på vei ut til kunde. Vi hos SBR forholder oss til ROS-analysen som foreligger for anlegget.

–         Dette er definert som et storulykkeanlegg Engan, hva kan skje ved anlegget ved en ulykke?

–         En nedsmelting av kula med omliggende tanker kalles en «blewe», og konsekvensene av et slikt tilfelle må nesten Direktoratet for samfunnssikkerhet gi svar på.  Vi i SBR vil også ha tilgang til tilsynsrapporter og sikkerhetsrapport. Fokuset vårt har i hovedsak dreid seg mest om transport på vei, og mulige ulykkescenarioer på vei, sier varabrannsjef Jarle Engan hos Stjørdal Brann og Redning. Varabrannsjefen er opptatt av at personell ved SBR er oppdaterte på håndtering av «hendelser med gass», som kan betegnes som et eget fagfelt. Det har ikke vært større hendelser med gass involvert i Stjørdal.

–         Noen husker sikkert propanbrannen ved Lillestrøm for en del år tilbake. Her ble det slik vi oppfatter det utført riktige prosedyrer, der gassen fikk brenne fritt slik at overtrykk ble unngått. Vi har i dag også en sikkerhetssone rundt Stjørdal LPG-anlegg ved Molovika som ikke tillater åpen flamme. Det er også videoovervåkning av anlegget forteller Jarle Engan. 

Les forrige sak:
Hva vil skje med kommune-økonomien?

  Et kjedelig spørsmål, tror du kanskje? Kommuneøkonomien er da et […]

Close