-1 °C Stjørdal, NO
18/10/2021

Spar Hegra uke 42
XC60
Header-Bingo-med dato
XC90
XC40

Strengere på Tautra

 

Hendelser mellom storfe og turgåere har ført til nye ferdselsregler for friluftsområdene på Tautra. Man har unngått fysiske skader, men det har vært nære på. Nå tar politikerne ansvar. Forsøpling av bålplasser slås det også nå ned på. Dette utgjør en risiko for beitedyra.

 

Mangfoldet og kulturlandskapet ønsker de folkevalgte å ta vare på. Reglene skal bidra til å forebygge skader på naturverdiene og redusere ulempene for utøvere av primærnæringene, tilrettelegge for friluftsutøvere, opprettholde ro og orden og fremme de sanitære forholdene. Ferdselsreglene skal regulere ferdselen på Tautra, og de trer i kraft straks, skriver Frostingen. Reglene kan enndog ikke håndheves før Fylkesmannen har godkjent dem. Reglene vil i så fall gjelde hele året.

 

Dette innskjerpes:

* Hunder tillates ikke tatt inn i de områdene hvor  husdyr beiter.

* Bruk av åpen ild, inkludert engangsgrill, er forbudt i reservatene og på Skaget hele året. Bålbrenning er tillatt på sand- og rullesteinstranda nedenfor den vegetasjonskledde tørrenga, i forsvarlig avstand fra brennbar vegetasjon.

* Teltslaging, camping og oppsetting av kamuflasjeinnretninger er ikke tillatt i de områdene hvor husdyr beiter. Frosta kommune kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra reglene, etter samråd med berørte grunneiere og forvaltningsmyndigheter.

* Forsettelig eller uaktsom overtredelse av disse Ferdselsregler kan medføre bortvisning fra området og straffeansvar etter friluftslovens § 39.

Les forrige sak:
Selin på Tangmoen

- Hvordan stiller samferdselsminister Magnhild Meltvedt Kleppa seg til det som […]

Close