6 °C Stjørdal, NO
26/05/2019

Til valg med hodet under armen

Ordfører Johan Arnt Elverum har en god tone med samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa. Vil han bruke den til å kjempe for innbyggerne på Tangmoen?


Onsdag behandlet Komite Plan saken om Ringveg Nord og vegvalg fram til E 6 over Tangmoen. Mange beboere møter opp for å følge behandlingen. De blir vitne til politikere som sitter i møtet og etter eget utsagn ”føler seg bondefanget, men det er lite vi kan gjøre”. Politikerne ønsker et annet alternativ enn rådmannens forslag, men vet ikke hvordan de skal klare det. – Vi føler oss styrt, sier en fortvilt Geir Falck-Anderssen (H). Hva slags politikere er dette?

 

Gunnar Stenli (Frp) var den eneste representanten som uten skrupler våget å rendyrke det beste alternativet – parsell B som ligger i kommuneplanen fra før. Han er sterkt kritisk til parsell C som rådmannen foreslår. Stenli er kritisk til den vekt som blir tillagt jordvern og biologisk mangfold i denne saken. Han mener beboerne blir beboerne og deres hjem blir utsatt for en rasering uten like. Sammenlignet med denne raseringen blir det lite å trekke fram jordvern og biologisk mangfold i Stokkbekken.

 

Coop Storlien artikkelnivå

Gunnar Stenli (Frp) var eneste politiker i Komité Plan som turte å følge sin overbevisning, avvise parsell C med husriving og heller gå for parsell B. Hva skjer i kommunestyret? 

 

Stenli: – Det er et overtramp overfor innbyggerne med forringelse av heim og tomter som Statens Vegvesen har trumfet igjennom. Jeg er fortsatt mot bygging av parsell C. For det er ingen midlertidig løsning. Det sies riktignok at parsell B står ved lag, men det er en sannhet med modifikasjoner. Den står ikke ved lag. Vi må leve med parsell C hvis den blir bygget. Det kan vi ikke akseptere.

 

I en replikk kommenterer Per Moen (A): – Jeg hadde stemt for forslaget om parsell B hvis jeg kunne ha lagt fram en finansieringsplan. Jeg kunne ha skrevet samme forslaget som Frp, men det er ikke realisme i forslaget for meg.

 

Politikk er det muliges kunst. Verken Moen eller Falck Anderssen prøver en gang å utøve denne kunsten, men kaster kortene med en gang. Vi spør: Hva ville Svein Brekken ha gjort i en slik situasjon? Kan vi ser for oss en Svein Brekken som kaster kortene og gir opp? Hvordan skulle Meråker ha fått sin videregående skole uten politisk kamp, stå-på-vilje og kløkt? Kan vi se for oss et Meråker i 2011 uten den videregående skolen og alt den har betydd for oppmerksomheten i hele nasjonen?

 

Hvordan kan Høyres vararepresentant Falck-Anderssen mene at denne saken hadde fått riktig utfall hvis den hadde vært behandlet på Steinkjer? Hva klarer Steinkjer som ikke Stjørdal klarer? Rådmann Kjell Fosse er kjent som en ivrig konkurrent med Steinkjer på alle felt. Både rådmannen og ordfør Johan Arnt Elverum (Sp) elsker å konkurrere. Hva hadde Fosse klart på Steinkjer som han ikke klarer i Stjørdal? Hvorfor må flertallet av politikerne i Komité Plan fatte et vedtak som er i strid med Nasjonal Transportplan. Kan den ellers så årvåkne fylkesmannen godta det?

 

Vi er bestyrtet over den behandling som Trafikksikkerhetsutvalget (KTU) (omsider) og barnerepresentanten (Bjørg Lerstad) har gitt denne saken. Leder Ruth Øfsti i KTU kom til motsatt konklusjon av Idar Ertsaas, fylkessekretæren for Trygg Trafikk som har studert planene sammen med beboerne. Ertsaas mener at pengene er bortkastet hvis hensikten er å trygge barna. Forslaget har ikke den ønskede virkning. Barnerepresentanten har i høringsrunden også en motsatt konklusjon i forhold til de hun skal representere og kjempe for. Det er i denne saken foreldrene til 40 barn. Barnerepresentanten støtter rådmannens forslag på lik linje med KTU. Foreldrene er dypt uenig og har gitt utrykk for det i høringsrunden.

 

Hva er dette? Hvilket demokrati er dette? I hvilken grad står politikerne fram og forsvarer beboernes interesser? I følge plan og bygningsloven skal beboerne involveres i planprosessen. Det har overhodet ikke skjedd i denne saken. Her har kommunens politiske og administrative ledelse vært en stor skuffelse for beboerne. De har ikke opptrådt med troverdighet. Det fikk beboerne bekreftet under saksbehandlingen i Komité Plan.

 

Er saken på Tillertoppen en lignende sak? Hva ville beboerne der ha opplevd uten sitt eget engasjement? Hvilken hjelp fikk de fra politikerne i Stjørdal kommune? Opplevde de behovet for å ta skjeen i egen hånd?

 

Spørsmålet er nærliggende: Er det andre saker som blir behandlet på den samme måten (jfr. en viss barnehagesak) der innbyggernes interesser blir tilsidesatt og overkjørt med åpne øyne.

 

Det vi opplever i denne saken er forstemmende. Lokalpolitikere på Levanger og særlig Steinkjer har kjempet harde kamper for innbyggernes interesser i møte med statlige myndigheter. De har vunnet fram. Og det gjør de ikke bare fordi Steinkjer har enn annen status enn Stjørdal som fylkeshovedstad. De viser derimot vilje til å kjempe.

 

Vil representantene i kommunestyret være bekjent av en like tam og talentløs forestilling som i Komite Plan? Gunnar Stenli kjempet en ensom kamp for parsell B til tross for at flere representanter også uttrykte sin klare støtte til dette alternativet. Hva skjer dersom kommunestyret samler seg om det eneste fornuftige forslaget – parsell B? Og dette forslaget ligger jo også i kommuneplanen og er selve fundamentet i vedtaket. Men flertallet i Komité Plan gir opp i forhold til en realisering av parsell B. De feiger ut og blir med på den destruktive parsell C som ingen beboere på Tangmoen vil ha. Og det vil egentlig heller ikke Komite Plan som fortsatt henviser til parsell B.

 

For hør: Rådmannens forslag til vedtak skal bare være en midlertidig løsning. Statens Vegvesen varslet først at parsell C kunne utbedres med små justeringer til en langt lavere pris enn dagens anslag. Men nå skal det rives hus og brukes 35 mill. kr. på en midlertidig løsning. Det er bare (de naive) politikerne i Stjørdal som bygger midlertidige løsninger for 35 mill. kroner. Prosjektleder Harald Johnsen i Statens Vegvesen uttrykte etter folkemøtet på Lokstallen mandag 4. april at Statens Vegvesen ikke bruker uttrykket midlertidige løsninger. Det har heller ikke stortingsrepresentant Lars Myraune (medlem av Stortingets komité for transport og kommunikasjon) sansen for.

 

21.07.10 stilte Stjørdals-Nytt på lederplass et konkret spørsmål til Per Moen: – Vil det bli revet boliger? Moen svarte 28.07.10: – For det første vil jeg understreke at uansett utfall av behandlingen, skal det ikke være nødvendig å rive boliger på Tangmoen (vår uthevning). ….. Det klare flertallet går for alternativ B. Det er viktig at politikerne i Stjørdal står samlet i denne saken. ….. Jeg må innrømme at jeg har vanskelig for å følge Fylkesmannens resonnement i denne saken. Totalt sett mener jeg alternativ B også gir den beste løsning med tanke på jordvern, uttalte Per Moen.

 

Hvorfor kan ikke fornuften råde? Hvorfor kan politikerne i Stjørdal ikke stemme for parsell B når det åpenbart er den eneste fornuftige løsningen? Hvorfor tør ikke politikerne i Stjørdal å kjempe for parsell B? Hvorfor tør de ikke kjempe? Hvorfor resignerer man på et forvarsel om en mulig innsigelse fra fylkesmannen – en innsigelse som stortingsrepresentant Myraune mener ikke holder mål? Hvorfor skal beboerne i Stjørdal finne seg i en molboløsning fattet med hodet under armen av politikere som føler seg bondefanget? Fortjener slike politikere støtte ved det kommende kommunevalg? Er det slike politikere vi vil ha? Rådmannen er maktesløs i en slik sak. Det er politikerne som må stå fram og føre kampen på vegne av beboerne.

 

Hvem kan ta kontakt med ledelsen i Samferdselsdepartementet for å velge den fornuftige løsningen? Er det en oppgave for statsrådens partifelle Johan Arnt Elverum som har et godt forhold til Magnhild Meltveit Kleppa?

 

Dersom politikerne i Stjørdal holder fast på vedtaket om å feige ut, er demokratiske prosesser kraftig kompromittert og i fare. Det utgjør en trussel mot tryggheten i samfunnet. Hvem rammes neste gang?

 

Leve demokratiet!

 

 

Les forrige sak:
ID-merk katten før sommerferien

Dyrebeskyttelsen Norge er blant organisasjonene som oppfordrer til å ID-merke ditt […]

Close