14 °C Stjørdal, NO
19/07/2019

Utfordrer byens identitet

Foreslår høyhus på rådhustomta i stedet for ved Kimen og brannstasjonstomta

Da tema var stedsidentitet, kulturminner og estetikk knyttet til den nye sentrumsplanen i Stjørdal var det full sal i biblioteket med orientering av Inger Teodora Kværnø fra Enhet arealforvaltning. Da tema var stedsidentitet, kulturminner og estetikk knyttet til den nye sentrumsplanen i Stjørdal var det full sal i biblioteket med orientering av Inger Teodora Kværnø fra Enhet arealforvaltning.

Den nye sentrumsplanen er nå presentert i tre temamøter. Hver gang planen for det nye sentrum presenteres, dukker spørsmål opp om byens identitet er truet. Flere boliger midt i sentrum preger forslag på tegnearkene.

Et 50-talls tilhørere fikk høre kommunens Inger Teodora Kværnø fra Enhet arealforvaltning presentere den nye sentrumsplanen på biblioteket i Kimen i et av tre temamøter. Planen er lagt ut til offentlig høring. Rundt tusen personer har fått brev i postkassen om oppstart av høring med mulighet for innspill. Planarbeidet skal fastsette overordnede langsiktige føringer for utvikling av Stjørdal sentrum. Inn i planen gjelder planlagte reguleringsformål, boliger, tjenesteyting, infrastruktur, grønnstruktur og foreslått areal for næring/handel. Til høring og offentlig ettersyn er det lagt frem to planalternativer med planbestemmelser, det legges ut tre deler alternativer for mindre deler av planområdet.

30. juni er fristen

– Det er klart at en slik plan berører stedsidentitet, og dette møtet har vi kalt stedsidentitet, estetikk og kulturminner. Planen er stor og kompleks, og ble startet opp i 2015. Rådmannens forslag er behandlet politisk av plankomiteen og besluttet sendt ut på høring. Områdeplanen er detaljert beskrevet i en ny planprosess, og høring og offentlig ettersyn gir en frist til 30. juni for innspill og kommentarer, sier Inger Teodora Kværnø.

Frank Nordby, med delegert ansvar for en kulturminneplan som ikke er revidert siden 2004 snakket uformelt og generelt om kulturminner. Han viste til rapport utarbeidet av Cowi 2016 angående fredningsobjekter eller bevaringsverdige bygninger i bykjernen. Nordby henviste til fylkeskonservatoren og kommunalt selvstyre i arbeidet med fredning eller vern av bygninger. Revisjon av kulturminneplanen fra 2004 lar vente på seg, og gruppen som skal levere en revidert rapport har ikke påbegynt arbeidet.

Nye bygg endrer sentrum

Planutreder fra kommunen, Inger Teodora Kværnø viste til bestemmelser om utforming og utnyttelse av tomtearealer. Eksisterende gård «Kveldskvile» er foreslått gitt tillatelse til glasstak. Løvsethstua skal kunne tillates flyttet, men bli bevart arkitektonisk. Vern av bygninger, den sterkeste kategori for bevaring, kan skje etter anbefaling fra Riksantikvaren. Lokale folkevalgte kan benytte Plan- og bygningsloven, og politisk er det pekt på noen objekter som er bevaringsverdige innenfor sentrumsplanens område.

– Reguleringsbestemmelser blir sentrale i videre prosess mot eventuell oppføring av nye bygg. Vi har sett på forslagene om såkalte høyhus i planen. Slik vi konkluderer nå, ser vi på rådhuset som aktuell lokasjon for høyhus og går bort fra Kimen-tomta og brannstasjonstomta. Her ligger det også begrensninger i forhold til luftfart. Store kvartaler med indre gårdsrom foreslås i planen. Vi har en formingsveileder som i stor grad legger føringer for fasader og utførelse. Det vil bli krav om senket løsning for renovasjon ved nye bygg. Spendegården er sett på som en av de mest bevaringsverdige, sammen med Køhlergården. Sistnevnte foreslås av planpolitikerne bevart og flyttet, mens resten av gården Køhler med dagens Bamses Pub foreslås sanert av planpolitikerne. Etter vedtak av sentrumsplanen er det en klagefrist, påpekte Inger T. Kværnø fra Enhet arealforvaltning.

Ren Røros Bestill mobil

Det ble åpnet for noen spørsmål blant publikum. Onsdag 6. juni ble det arrangert et nytt orienteringsmøte om planen i Kimen, da med kommunelegen som deltaker i tillegg til Enhet arealforvaltning.

Les forrige sak:
Bowlinghallen solgte øl fem minutter for sent. Nå får de prikker for overtredelsen.
Solgte øl fem minutter for sent

Skjenkekontrollørene var vitner - nå får Bowlinghallen fire prikker

Close