10 °C Stjørdal, NO
24/06/2021

Header-Bingo-uten dato
SparHegra uke 25

Værnes vokser videre

| Ordfører Ivar Vigdenes t.v. er meget tilfreds over å være på åpning av en ny terminal. Han er opptatt av framtida på Værnes. Fungerende Avinor-sjef Per Jarle Ingstad er opptatt av nye utfordringer. Her er de under åpningen av den nye terminalen 12. desember sammen med Avinor-sjef Dag Falk-Petersen som vet at Værnes snart trenger nye investeringer. «Ivar» kom senere på dagen som uvær og forstyrret trafikken.|

Flyplassen ligger i nordfylket og Stjørdal er vertskommunen men det er viktig for oss å ha en sterk innretning mot sør-fylket og Trondheim som sørger for det meste av trafikken på Værnes, sier Ingstad som nå på nyåret har arbeidet tre år i Avinor med mange tidligere år i luftfartsbransjen:

– Avinor skal utvikle og drive et sikkert, effektivt og bærekraftig luftfartssystem i hele landet. 

Totalt er Avinor til stede på 46 flyplasser mens Torp og Rygge kommer i tillegg. Der er Avinor ikke involvert. Driften på Værnes i år kommer ut med et overskudd som forventet og godt over fjorårets resultat. Totalt er det få lufthavner som går med overskudd, men Værnes er en av dem. Overskuddet fra noen få og store finansierer hele luftfartsstrukturen i Norge.

Bevare dagens ruter

Vårt samfunnsoppdrag og et av våre store mål er å styrke landets og regionenes konkurransekraft. Avinor jobber mot næringslivet og resten av samfunnet som ønsker nye ruter. Vårt hovedfokus nå er å ta vare på de rutene vi har i dag og sørge for at de går godt. Det er ikke ønskelig å introdusere nye ruter som ikke er bærekraftig på sikt.

Vi skal levere kundene gode tjenester med høy sikkerhet, driftsstabilitet og effektivitet.

Vi har egen brann- og redningstjeneste 24 timer i døgnet med topp moderne utstyr. Fra 01.01.14 er vi underlagt et felles europeisk regelverk med strenge krav. Værnes er godt utrustet for å møte de kravene, sier Ingstad som poengterer at fra alarmen utløses skal mannskap i løpet av to minutter være på plass på flyplassens ytterste punkt:

– Mye utstyr trengs for å holde beredskapen, blant annet tre nye brannbiler til 6 mill. kr. pr. stk. Snøvær og vind kan være en utfordring men Værnes har gjennom året en høy driftsstabilitet.  Det er sjelden flyplassen er stengt men vi har i vinter måtte stenge både på grunn av kraftig snøfall og sterk vind.  Ved ekstreme tilfeller hjelper det heller ikke med en høy vinterberedskap.

Kommersielle virksomheter

Avinor er et eget AS. Det er viktig å sikre et finansielt handlingsrom for drift og investeringer. Vi arbeider med å bygge en ny utenlandsterminal. I følge vår langsiktige finansieringsplan skal byggingen starte i 2017 og ferdigstilles i 2019. Kommersielle inntekter bidrar stadig sterkere til resultatet og er en klar medvirkende årsak til at avgiftene kan holdes på et godt nivå.  

Tallet på antall passasjerer vil i 2013 ligge på i overkant av 4,3 mill. passasjerer. Antall flybevegelser vil komme ut med ca. 53.900. På Værnes har vi ikke helikoptervirksomhet som skaper støy-problemer som de har i Bergen og i Stavanger. Støybildet knyttet til flyplassen er kartlagt gjennom en nylig utarbeidet rapport.  Vi har forankret dette mot kommunen for å sikre et omforent bilde av støysoner og forståelse av disse.  Avinor stiller gjerne opp i andre fora for å informere om rapporten.

Strenge miljøkrav

Vi er en av to flyplasser i Norge som ligger på høyeste nivå på den internasjonale miljøsertifiseringsmålingen ACA (Airport Carbon Accreditation). Værnes er en av ni i hele verden på dette nivået. Dette er et kontinuerlig arbeid som krever fornyelse hvert år. Årlig har vi et møte med fylkesmannens miljøavdeling der dette blant annet er tema. Vi får mye ros for måten vi jobber med miljø på.

Det skal etableres en egen energi-sentral med ei rørgate som skal hente sjøvarme på 40 meters dyp. Vi tok sjansen på å legge rørgata før vi fikk konsesjon. Vi tok kostnaden og satset på at vi ville få konsesjon. Det skal bli energi-sentralen til hele terminalen. Det er Norsk Bioenergi som skal eie og bygge energi-sentralen og de er i dialog med både Radisson og Rica om leveranse av sjøvarme. Den vil være på plass til sommeren i år, sier Ingstad som minnes den første ankomsthallen på Værnes:

Lærte av München

Den gamle tyskerbrakka var den første terminalen. Terminalene er bygd ut i flere etapper med 1982 og 1994 som de to siste før vi nå rett før jul 2013 tok i bruk en helt ny terminal for de 250.000 passasjerene som reiser årlig mellom Helgeland og Værnes. Når vi i løpet av mars i 2014 avslutter siste etappe av ombyggingen av terminalen fra 1982, har vi i løpet av de siste tre år investert for nesten 1 milliard kroner på Værnes. Da hoved-terminalen ble åpnet i 1994, var det etter modell fra München. Gardermoen som ble åpnet i 1998, er en større kopi av Værnes. 

Terminalene på Værnes danner nå en hestesko etter at det ble lagt lokk over jernbanen og nye terminal vest ble åpnet. Værnes fremstår nå med et innenlands-konsept som er blant det absolutt beste og mest moderne i Norge. Det er første gang flyplassen åpner seg mot vest. Jeg tror vi når 5 millioner passasjerer i 2017 eller tidlig i 2018. Videre vekst krever utbygging.

Fremtidsrettet

Den nye jernbanestasjonen skal stå ferdig 1. november i år. Departementet ønsket en integrert, robust og fremtidsrettet løsning hvor passasjeren som kommer med tog kan gå rett inn i terminalen uten å måtte gå ut. Værnes hadde kombinasjonen fly/jernbane i 1994 og var før Gardermoen – som åpnet i 1998 – med en slik løsning.

Rett før jul åpnet vi en ny og større taxfree-butikk i utenlandsterminalen. Dette var nødvendig for å klare veksten opp mot 5 mill. passasjerer. Med en region i sterk vekst og sterkere satsing på turisme er flyplassens største utfordring å håndtere veksten over utenlandsterminalen.

Det ligger til rette for mye annen virksomhet i tilknytning til Værnes. Vi skal som statlig aktør ikke nødvendigvis være drivere, men pådrivere og bidra med vår kompetanse for å styrke regionens konkurransekraft. De siste ti årene har vi opplevd en trafikkvekst på 5 %. Fra 2010 – 2012 økte trafikken med 18 %. Flytrafikken på Trondheim lufthavn Værnes er doblet på de siste 17 årene.

Størst vekst på utland

Veksten er kommet særlig på utland. Innlandet i år har en liten vekst mens det er 12 % vekst på utland. Mye tyder på at det vil fortsette med moderat vekst på innland og sterkere vekst på utland. Ruten Trondheim – Oslo er en av topp ti på antall reisende og frekvenser i Europa og den mest trafikkerte i Norge. Vi registrerer at prosentvis færre passasjerer til og fra Trøndelag reiser via Gardermoen når de skal til utlandet. Dette er selvsagt en konsekvens av flere direkteruter de siste årene.

Men det er viktig at Norge har en hovedflyplass som fungerer optimalt. Derfor er det viktig at passasjerer som kommer inn til Gardermoen fra utlandet og som skal videre til blant annet Trondheim slipper å ta ut bagasjen og sjekke inn på nytt. Dette er forhåpentligvis på plass innen kort tid. Værnes er Nordens nordligste internasjonale flyplass av betydning. Derfor er politikere i Jämtland /Härjedalen opptatt av Værnes. Øst – Trøndelag er så absolutt med i vårt nedslagsfelt.

Næringsklynge

En rapport som belyser ulike sider ved samfunnsnytten av Trondheim lufthavn er nylig blitt presentert. I denne rapporten kommer det fram at næringslivet er avhengig av Trondheim lufthavn. Næringslivet i regionen oppfatter flytilbudet og gode telekommunikasjoner som langt mer viktig for bedriftens lønnsomhet enn gode veg- og togtilbud. I en spørreundersøkelse rettet mot næringslivet mente hele 75 % av flytilbudet var avgjørende eller svært viktig for bedriftens lønnsomhet.

Trondheim er kalt Norges teknologihovedstad. Det er 400 teknologiselskaper med 6500 ansatte i regionen. Trondheim har 30.000 studenter og 5000 forskere. Ved utgangen av 2012 hadde SINTEF ca. 2000 ansatte med kontorer i Norge (Raufoss, Stavanger, Bergen, Ålesund og Tromsø) og utlandet (Rio de Janeiro, Brasil og Houston i Texas, USA foruten laboratorium i Hirtshals, Danmark. 

Det er fire forhold ved flytilbudet – reisen – som næringslivet legger særlig vekt på:

1.         Pålitelighet

2.         Kort ventetid ved innsjekking og security kontroll

3.         Direkteruter; men ikke for enhver pris

4.         Frekvens. For oss er Trondheim – Oslo størst.

Parkeringsareal for privatbiler er en utfordring og det vil være behov for økt kapasitet i årene som kommer til tross for at Værnes har en meget høy kollektivandel.

For å styrke regional konkurransekraft ønsker Avinor å være en pådriver for å utvikle en næringsklynge ved flyplassen. Etableringer tett opp mot knutepunkt og spesielt flyplasser er en ny urban trend som utvikler seg rundt mange store flyplasser internasjonalt. Typisk innhold i en slik næringspark er kontorbygninger, kjøpesenter, hoteller og konferansesentre og leiligheter.

En slik næringspark består av en rekke logisk kombinerte elementer som forsterker hverandre. Drivere som støtter utviklingen er en langsiktig og betydelig økning i flytrafikken og markedsetterspørsel etter næringsareal. Hellsenteret/Rica vil være å anse som en del av en slik næringspark. Avinor har vært i kontakt med flere aktører som ønsker å etablere seg på og i nærheten av flyplassen.

Utvidelsesmuligheter

Langøra sør er viktig for langsiktig videre vekst og utvikling av flyplassen. I vår masterplan vil dette området være viktig for virksomhet som flyfrakt, flyklubb, helikopter og privatfly. I tillegg er området østover mot Værnes hovedgård viktig for videre vekst og utvikling av lufthavna.

Masterplan

Det reiser i snitt 12.000 passasjerer hver dag over Værnes. Den nye kulverten over jernbanen har tatt høyde for dobbeltspor på jernbanen og det kommer dobbeltspor ned til Hell. Jernbaneverket antyder 10 – 15 år for å få dobbeltspor til Trondheim, da først vil det bli flytogtilbud på lik linje med Gardermoen. Det er allerede i dag stor kollektivtrafikk med busstil Værnes, kun Gardermoen har en høyere andel. I tillegg ser vi muligheter fra Jämtland /Härjedalen, tog til Hell og shuttelbuss opp til terminalen.

Med veksten på Værnes har vi vekstsmerter. DHL kan unnlate å etablere seg pga. arealmangel. Første fase av masterplanen går fram til 2020. Det pågår et arbeid med reguleringsplan. Forsvaret er den formelle eier av området rullebane/taxebaner. Der er det en pågående sentral prosess om overdragelse. Det samme gjelder for østområdet mot hovedgården. En pågående reguleringsplan for Langøra sør vil forhåpentligvis åpne for at Avinor også kan overtal dette området fra Forsvaret. Lokalt har vi et veldig godt samarbeid og forhold til Forsvaret.

Langøra sør

Fase 2 av masterplanen går fram til 2037. Det dokumenterer et stort behov for parkeringsplasser av fly. Avinor har god kontakt med Statens vegvesen om fremtidig behov for steinmasser fra nye tuneller. Flystripa er forlenget med masse fra tunneler, en samfunnsøkonomisk meget fornuftig løsning. Forhåpentligvis ser vi samme løsning når behovet for steinmasser melder seg ved opparbeidelse av Langøra sør. 6. januar 2013 var første dag med fast etablering av bussing av passasjerer fra fly til terminal på Værnes.

For å ivareta passasjerenes sikkerhet på bakken er det investert i busser. Dette er nok et bevis på at Værnes er blitt en stor flyplass. Det er ikke sjelden du blir bussa inn på store internasjonale flyplasser.

Lenger levetid

I vår masterplan ligger det også inne en rullebane nr. 2. Dagens rullebane vil nå kapasitetsgrensen i 2055 og det vil da være behov for å bygge en rullebane nr. 2 for å unngå at vi avviser fly i topptimene. Skråbanen brukes ikke lenger aktivt, den er stengt for all flytrafikk og vil ikke bli gjenåpnet.

Avinor er pålagt og har ansvaret for sjekk av sikkerhetsgjerdet rundt flyplassen; dette skjer flere ganger i døgnet.

To ganger i året får vi besøk av gåseflokker; vår og høst. Det er en utfordring i forhold til flysikkerheten. De holder til i elveleiet rundt Langøra nord. For å unngå at flokker av gås ikke unødvendig tar til vingene er vi opptatt av at den skal få ligge i ro og ikke bli skremt opp. En fersk forskningsrapport konkluderer med at fugl som blir skremt krysser rullebanen i lav høyde. Flysikkerhet er selvsagt vår høyeste prioritet og vi er i dialog med kommunen om dette forholdet. Elveleie nord. Langøra nord, vern av fugl og flysikkerhet må finne sin løsning.

Aerotropolis

Aerotropolis er en internasjonal, ny urban trend for tilrettelegging rundt flyplassen – en av de viktigste idéer for de neste ti år med et nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Det ligger veldig godt til rette. Værnes og Stjørdal har de største muligheter for å utnytte potensialet som ligger i området rundt flyplassen. Vi må ikke bruke opp området, men heller tenke på bruken av dette arealet.

Det er flere aktører som er interessert. Balstad tenker helt rett når de vil utvikle Hellsenteret med boliger. Det finnes tunge aktører som vil etablere seg så nært flyplassen som mulig. Vi prøver å bidra så godt vi kan. Det betyr at du kan gå på jobb. Men vi må ikke få en todelt bykjerne.

Langsiktig perspektiv

Hvordan skal vi utnytte dette området? Det er viktig med et langsiktig perspektiv. Her ønsker vi en god dialog med kommunen og ønsker ikke å gå løs på dette uten at det er en omforent løsning. Denne form for utvikling skjer rundt flyplasser i Europa. For en kommune som Stjørdal med sterk vekst, er det viktig å tenke stort nok, løfte blikket og ha et langsiktig perspektiv på utvikling og vekst. Vår siste rullering av masterplan for Værnes strekker seg fram til 2060.

Alle byer med respekt for seg selv åpner seg mot elv/sjø. Derfor vil En elvepromenade fra Sandfærhus og opp til kirka/museet vil være et viktig tiltak for trivsel og bolyst for Stjørdals befolkning.

I dag har Værnes litt vekstsmerter. I 2014 blir det markert at det er 100 år siden første flyvning på Værnes, 26. mars 1914 tok første flyet av fra Værnes-sletta. I år vil vi passere 54.000 flybevegelser. I dag har flyplassen nærmere 1500 arbeidsplasser. Det er som er lite samfunn her.

Tidligere statsråd Victor Normann har trukket fram aksen Orkanger – Steinkjer som et av de områdene i Norge som vil få sterkest vekst – Stjørdal og Værnes ligger midt i denne aksen. Flyplassen er og vil være sentral for regional utvikling og vekst. Vår samfunnsrolle er å styrke regionens konkurransekraft. Dere kan se på Avinor som en pådriver for å få ønsket utvikling rundt flyplassen.

Med 1500 arbeidsplasser fordelt på mange selskaper er det en utfordring å skape et sterkt eierskap til hele flyplassen. Men dette er et satsingsområde inn i jubileumsåret 2014. Værnes har tatt mål av seg til å være blant de beste i Europa i sin klasse på alle områder som blir målt, fra punktlighet, service, renhet og kommersielle tilbud til ventetid og bagasjeutlevering.

Vi er ikke dårlig i dag, men kan og skal bli bedre på alle områder. I inngangen til jubileumsåret fremstår Værnes nærmest som ny – et bedre utgangspunkt for å løfte helhetsopplevelsen kan vi ikke få. Vi er også opptatt av at serveringskonsept med kortreist mat, Værnes er for svært mange reisende innfallsporten til Trøndelag.

Det gjelder at alle aktører på lufthavna går sammen om et løft under paraplyen Værnes, sier fungerende Avinor-sjef Per Jarle Ingstad.

 

Les forrige sak:
|
Slukker lysene for å spare penger

Stjørdal kommune melder følgende på sin hjemmeside; Etter politisk vedtak i […]

Close