2 °C Stjordal, NO
16/02/2020

Vi må bevare villaksen!

||| Et panel av politikere på jakt etter plass på Stortinget fikk presentere sitt partis politikk på området villaks og havbruk i Kimen kulturhus. Ingvild Kjerkol fra Ap. Magnus W. Delbekk fra Senterpartiet. Espen Teigen fra FrP. Roald Arentz fra Rødt. Tommy Reinås fra MDG. Andre N. Skjelstad fra Venstre og Torgeir Strøm fra SV inntok Kimen under laksemøtet.|Morten Welde, leder i fiskeutvalget hos Stjørdal jeger og fiskerforening hadde kritiske ytringer til havbruksnæringas håndtering av fri forskning på laks.||
Hellsenteret140220Mobil

Innledere på møtet var Gunnar Daniel Fordal, leder i Stjørdalsvassdraget elveeierlag og Eva Thorstad fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning. Fordal ga en status for Stjørdalselva og Forra med sidevassdrag som eneste «grønn» elv i regionen for arten Atlantisk laks. Det betyr at elva har et vitenskapelig basert høstbart overskudd som fritidsfiskere hver sesong kan høste av. Når det gjelder sjøørret, er bestandsstatus derimot svak med fredning siden 2009 som resultat i Stjørdalsvassdraget. Sjøørret er også fredet i indre fjordsystem. En rekke habitatforbedrende tiltak er satt i verk i hovedelv og sidebekker for å øke antallet gytende sjøørret. Blant annet har Stjørdal jeger- og fiskerforening flere prosjekter å vise til de tre siste årene med pågående restaurering av bekker. Bestandsutvikling for Atlantisk laks er i en sårbar fase, og forskere ser flere negative faktorer som trussel for bestandene.

Snekker’n Boligmesse

God debatt fra de politiske partier

Disse stortingskandidatene i Nord-Trøndelag stilte til debatt i Kimen kulturhus: Magnus W. Delbekk fra Senterpartiet. Espen Teigen fra FrP. Ingvild Kjerkol fra Ap. Roald Arentz fra Rødt. 

Tommy Reinås fra MDG(1vara). Andre N. Skjelstad fra Venstre og Torgeir Strøm fra SV. Trøndelag Høyre meldte forfall før debatten startet i Vektersalen. KrF var ikke representert. Kveldens ordstyrer, Jan Olav Tømmerås, har tidligere vært leder i Namsen-vassdraget elveeierlag. Arrangementet ble gjennomført med støtte fra Norsk Friluftsliv og Miljødirektoratet.

– Det hadde vært på sin plass at regjeringspartiet Høyre hadde gitt sine velgere og laksevennene i salen sine forvaltningsplaner for atlantisk laks i norske elver. Uansett hadde vi en frisk og saklig debatt under seminaret med mye informasjon om status for villaks i elvene og situasjonen for oppdrett. Det kom klart frem at villaksen er under press, og den trenger et våkent øye fra forvaltningen, sa leder fra Forum for natur og friluftsliv (FNF) i Trøndelag Marius Nilsen blant arrangørene.

I salen fikk flere fremmøtte etter hvert stille spørsmål til politikerne om villaks og oppdrett, lakselus og rømming. I salen var Jon Inge Grøttum fra Havbruksnæringen. Han ytret sine kommentarer til oppdrettsnæringens utfordringer med sykdom og luseplager på laks i merder. Grøttum bekreftet at kjemikalier benyttes mot lakselus, og at kjemikalier kan påvirke vannmasser med andre levende arter som eksempelvis reker. At næringen omsetter for flere milliarder kroner i året, og at lakseoppdrett skaper arbeidsplasser langs kysten la også Grøttum vekt på. Fra SJFF sitt fiskeutvalg sin ledelse rettet Morten Welde kritikk mot havbruksnæringens måte å håndtere fri vitenskapelig forskning på og viste til eksempler på næringens underkommunisering av forskningsresultater knyttet til laks generelt. Noen av kandidatene i panelet fra de ulike partier presenterte partiets plan og strategi for fortsatt å beholde en bærekraftig og høstbar bestand av Atlantisk laks. De fleste ytret bekymring rundt det faktum at innsig av laks er over halvert siden starten på 1980-tallet.   

Avbøtende tiltak og oppretting av gamle synder

For elvefiskere som skal fiske av overskudd i elvene har forvaltingen innført reguleringer.

– Vi ser at den største trusselen til stedegen laks sine genetiske ressurser nå er rømt oppdrettslaks. Den andre trusselen er mengdene lakselus som dreper smolt på vei ut fjordene ut i havet, sa Eva Thorstad fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning. Dette faktum bidrar til at et økende sett av regelverk og bestemmelser pålegges elvefiskere.

– Det er klart at hver sesong av fiske bare i Stjørdalselva genererer store verdier til kommunen. Ikke bare i kroner og øre, men arbeidsplasser i fiskebutikker, opplevelse av friluftsliv og dette er god reklame for en kommune med ei «grønn elv», sa Gunnar Daniel Fordal fra elveeierlaget. I stor grad var partiene samstemte i behovene for å sikre villaksen gode vilkår. Vi savnet nok i debatten forslag til konkrete opprettende tiltak som virkelig monner nasjonalt for å rette opp situasjonen for Atlantisk villaks. Lokalt samarbeider Stjørdalsvassdragets eleveeierlag og Stjørdal jeger- og fiskerforenining for å gjøre fiske etter Atlantisk laks tilgjengelig.    

Les forrige sak:
|||||
Åpnet ny barnehage på sparkesykkel

Se video fra åpningen av nye Skjelstadmark barnehage! En flunkende ny, […]

Close