5 °C Stjørdal, NO
19/05/2021

Vil bygge i naturreservat

Statsforvalteren gir grønt lys

Idyllisk ved Feren ikke langt unna naturreservatet der Torbjørn Stene vil bygge høyløe. Idyllisk ved Feren ikke langt unna naturreservatet der Torbjørn Stene vil bygge høyløe.

Torbjørn Stene i Vuku kan kanskje bygge høyløe i Feren naturreservat. Statsforvalteren sa ja, men klage kan sendes, og Meråker kommune må si ja til løe og transport.

Det sto en gang en høyløe på Steinsvollen. Å erstatte den kan bli mulig, men ikke uten en byråkratisk runde innom stat og kommune med klagerett, og Statsforvalteren vil se tomta før byggestart.

Torbjørn Stene eier gården Stene gnr. 242/2 i Vuku i Verdal med rettighet til seterdrift, og å slå gras på Steinsvollen i Feren Allmenning i Meråker. Rettighetene ble bekreftet med dom i 1975.

Grensen mellom kommunene Verdal og Meråker må Stene krysse for å komme til Steinsvollen. Med beliggenhet i et naturreservat må først Statsforvalteren godkjenne om det kan stå ny høyløe der det tidligere sto én. Det ble ja til ny løe. Så må kommunen godkjenne selve bygget, og transport av materialene i utmark som egen sak.

Høy under grantrær

I 2020 ble graset på setervollen slått med motorslåmaskin, og tørket til høy. Høyet ble lagret i storsekker på setervollen under noen grantrær. Det er ikke holdbart i lengden, og Torbjørn Stene søkte derfor om å sette opp ei høyløe på omkring 15 kvadratmeter som i årene fremover kan benyttes til lagring av høy og motorslåmaskin. Statsforvalteren ga dispensasjon til ny høyløe.

Den kan være inntil 16 kvadratmeter, og må bygges i tradisjonell laftet stil uten innvendig eller utvendig kledning. Ovn og pipe tillates ikke, og det må bygges innen utgangen av 2023.

Hvor den kan stå vil Statsforvalteren være med på å bestemme, og dra på befaring til Steinsvollen. Den nye skal bygges på tuftene av høyløa som sto der, eller nært. Det skal under byggingen legges vekt på ikke å skade naturen, og å ta hensyn til naturmiljøet.

Tamrein i området

Området benyttes av tamrein mer eller mindre året rundt. Men selve kalvingsområdet ligger vest for Feren, og vil ikke bli direkte berørt av oppsetting av løa, eller av motorferdselen som må til.

Høyløa vurderes av Statsforvalteren som et bygg av kulturhistorisk verdi som vil vise hvordan høy ble oppbevart i tidligere tider.

Transport av materialer og oppsetting vil gi noe økt aktivitet i område, men kun i en kort periode. I og med at det i følge verneforskriften kan drives seterdrift på Steinsvollen vurderes tiltaket som positivt for området på sikt. Den samlede belastningen vil etter Statsforvalteren sin vurdering være forholdsvis liten, og i liten grad påvirke verneverdiene og ikke være i strid med formålet med vernet.

Med klagerett

Så langt synes alt å peke i retning byggestart. Men Statsforvalteren sitt vedtak var med klagerett.

Eventuell klage skal stiles til Miljødirektoratet, men sendes Statsforvalteren i Trøndelag innen tre uker. De ukene har nå passert.

En eventuell klage på ny høyløe nå, der det altså sto høyløe, i grenseland mellom Verdal og Meråker, må trolig starte med klage på ikke å ha oppdaget gjenreisningen som Statsforvalteren sa ja til.

Kronglete? Tja, men ny slått vil uansett vokse fram. Så vil det vise seg om høyet kan lagres i ny høyløe, eller igjen under grantrær på Steinsvollen.

Les forrige sak:
Forskerne fanger fisk, og her merker Aslak Darre Sjursen en villaks i Stjørdalselva. Foto: Jan Grimsrud Davidsen
Skal finne ut om fisken tåler E6-utbyggingen

Nye Veier er oppdragsgiver for NTNU-forskerne

Close