-5 °C Stjørdal, NO
27/02/2020

Vil flytte fugledam for å lage nytt næringsområde

Spenstig forslag kan gi 45 mål med nytt næringsareal på Sutterøy

NYE MULIGHETER: Flytting av fugledam åpner nye løsninger. Her er f.v. Per Inge Værnesbranden, John Fornes, Jon Petter Hernes, Tommy Reinås, Jon Fornes, daglig leder i Arne Hernes AS Geir Vidar Sørheim og Jon Uthus. NYE MULIGHETER: Flytting av fugledam åpner nye løsninger. Her er f.v. Per Inge Værnesbranden, John Fornes, Jon Petter Hernes, Tommy Reinås, Jon Fornes, daglig leder i Arne Hernes AS Geir Vidar Sørheim og Jon Uthus.

Styreleder og eier i Arne Hernes AS, Jon Petter Hernes, er opptatt av å kunne utnytte næringsareal best mulig og tar til orde for en spenstig løsning på Sutterøy ved å flytte en fugledam og sprenge bort fjellmasse.

– Vi foreslår å flytte dagens fugledam til et nytt område som ikke ligger så langt unna. Dagens fugledam er i ferd med å vokse igjen og dermed tape litt av sin verdi. Ved å flytte fugledammen og sprenge bort fjellmassene som ligger rett bortenfor fulgedammen, kan området utvikles til nytt næringsareal på omtrent 45 mål, forteller Jon Petter Hernes.

Nå søker Henrik Valstad fra Welde og Valstad Eiendomsmegling AS på vegne av Jon Petter Hernes om dispensasjon fra arealplanen i Stjørdal kommune for å omdisponere arealet fra landbruks-, natur- og friluftsområde til næringsområde.

– Fordelene med en slik omregulering vil være at fuglelivet i «Leca-dammen» vil flyttes til et nytt område som ikke vil være så tett inntil industriområdet, heter det i søknaden.

Her blir det videre understreket:

– Vi finner at fordelene med omsøkte omdisponering er betydelig større enn ulempen, så lenge de miljømessige målene om å bevare fugleliv, til tilrettelegging av tursti og tilpasninger for handikappede vil bli ivaretatt.

Fugledammen

– Jeg har kjøpere til dette næringsarealet så snart det blir klargjort, sier Jon Petter Hernes som har arbeidet med å utvikle dette området helt siden 2006. Han er opptatt av å ta vare på verdiene i fugledammen og holde seg til gjeldende regler.

– NTNU Vitenskapsmuseet ble vinteren 2018 kontaktet av Per Inge Værnesbranden i Norsk Ornitologisk forening (NOF), Stjørdal med forespørsel om å gjennomføre en botanisk undersøkelse i Folvikbukta i forbindelse med etablering av en fugledam. Bakgrunnen for henvendelsen er at «Leca-dammen», en viktig fuglebiotop i samme område har blitt sterkt forringet. Dag-Inge Øien har foretatt botaniske undersøkelser i Folvikbukta i august 2018. NTNU Vitenskapsmuseet har utarbeidet et eget notat om saken, sier Hernes. (Artikkelen fortsetter under bildet!)

Tanken er å opprette egne plasser for å se på fuglene.
Tanken er å opprette egne plasser for å se på fuglene.

I dette notatet heter det at «etablering av fugledam vil ikke være en trussel mot naturverdiene, men kan snarere være med på å ta vare på dem ved at området holdes åpent og skjermet mot utbygging eller annen bruk. En forutsetning er at etableringen gjøres på en skånsom måte».

– Her er det klare anbefalinger om å flytte fugledammen som utgjør en spesiell naturtype med våt- og verneområder. Blant annet har vi en god dialog med Norsk Ornitologisk Forening – Stjørdal (NOF – Stjørdal) som ser klare fordeler ved å tegne en ny dam og flytte fugledammen. Stiløsninger åpner for at publikum kan få nye opplevelser ned mot sjøen, sier Jon Petter Hernes.

Store steiner

Hernes ser klare muligheter og gevinster for alle involverte parter i saken.

– Fra vår side er dette et forslag. Vi ønsker mer næringsareal. Dette kan være en vinn-vinn-situasjon. Vi vil være nærmeste steinuttak til Stjørdal havn. Transport av store steinmasser bør ikke foregå på lange avstander. Her har vi en stor mulighet til å realisere et spennende prosjekt i respekt for naturmangfoldet. Det er snakk om 150.000 kubikkmeter stein. Vi har presentert våre planer i møter med Stjørdal Næringsforening og Stjørdal kommune. Steinmassene er noe av det mest spennende ved dette prosjektet. For her kan vi skape store steiner som vil komme til nytte for en oppfylling på Stjørdal havn og på Langstein havn der vi har skrevet en avtale, sier Jon Petter Hernes.

Det er også flere som kan ha bruk for masser.

– Vi er også kjent med at Trondheim havn trenger plattingsstein. For videre utvikling vil det være behov for store steiner både på Stjørdal havn og Langstein havn som skydd for vær og vind. Vi kan utvinne nettopp kortreiste store steiner som det er så god bruk for. Nytt næringsareal, utvikling av Stjørdal havn og Langstein havn utgjør en helhet, sier Jon Petter Hernes.

Kunnskapsgrunnlag

Miljøpartiet De Grønnes (MDG) frontfigur Tommy Reinås leder komité kultur, næring og miljø. Han lytter med interesse til forslaget og er opptatt av å skaffe seg et godt nok kunnskapsgrunnlag for å ta en beslutning i denne saken.

– Det optimale hadde vært å bevare og restaurere dagens habitat, og i tillegg bygge opp et nytt habitat. MDG er opptatt av å bevare artsmangfoldet, men dette kan bli et spennende prosjekt, sier han.

Ornitologen Per Inge Værnesbranden i Norsk Ornitologisk Forening (NOF), Stjørdal synes Jon Petter Hernes lanserer spennende tanker.

– Vi kan se behovet for å gjøre noe med dagens dam, men jeg er enig med Tommy Reinås om at det optimale ville vært å bevare dagens dam og samtidig lage en ny. En flytting kan være et godt alternativ. Vi vil gjerne bidra med våre kunnskaper for å ta vare på artsmangfoldet, sier Værnesbranden.

NOF Stjørdal har gått inn for Hernes sitt forslag om etablering av en ny dam som erstatning, hvis han får gjennomslag for å utnytte eksisterende dam til nytt næringsareal, sier Værnesbranden.

– Når det gjelder kommunens planer om stier i området, så ønsker vi ikke at det skal lages en ny sti rundt strandenga der den nye dammen er tiltenkt, men heller utnytte eksisterende veier og landbruksveier, understreker Værnesbranden.

John Fornes i Stjørdal kommune er opptatt av å utvikle stiene langs sjøen.

– Her har vi klart å skape nye turmuligheter. En bedre tilrettelagt dam kan være et godt innslag på en slik tur, sier Fornes, som er spent på utfallet av dette prosjektet.

Les forrige sak:
- Vi er svært glade for å få denne flotte gaven på 20.000 kroner fra Odd Fellow i Stjørdal, sier Lene Schei som tar imot gaven av Odd Ivar Husvang. Bak står Jon Arne Skjei mens Astrid Mæhre slapper av i gode omgivelser.
Ga bort 20.000 til sanserom

Sjekken lukter penger, sanset mottakerne

Close