7 °C Stjørdal, NO
17/09/2019

Vil fortsette å kjempe mot havn

En faksimile fra 14. februar 2011, nøyaktig for to år siden, viser at ordfører Johan Arnt Elverum i Stjørdal vil sloss mot en etablering på Hell når det gjelder logistikknutepunkt. Etter et kort intervju med Stjørdals-Nytt i starten av februar tyder ingen ting på at ordføreren har endret standpunkt.

 

Et logistikk-knutepunkt med delt løsning på Torgård i Trondheim ble innstillingen fra Jernbaneverket etter at konseptvalgutredningen hadde vært på høring for en tid tilbake. Logistikknutepunktet som Trondheim Interkommunale Havn (TIH) presenterte i en tidlig fase i media, og lenge før konseptvalgutredningen fant sted, viste utfylling på Hell. Dette ble ikke imøtekommet som løsning hverken av aktøren på bane Jernbaneverket eller hovedtyngden blant transportørene med baser i Trondheim. Ordfører i Stjørdal, Johan Arnt Elverum gikk for nøyaktig to år siden sterkt imot å legge et logistikknutepunkt med havn til Hell. Første side i Adresseavisen vi viser faksimile av i dag, har tittelen «Stopper havn med alle midler». Den gang tok Elverum «en kopp kaffe med samferdselsminister Meltveit Kleppa», som han senere uttalte og feide all tvil om lokalisering av banen for Hell-alternativet.

Ser konsekvensene av Hell-alternativet
– Du sa et klart nei til havn, vei og bane på Hell for to år siden.
– Jeg er like bastant i dag og av den mening at godset som kommer sørfra ikke bør havne opp på Hell for så å transporteres til Trondheim igjen. 62 prosent av container-transport skjer i dag på bil. Ingen havn nord for Bergen har container havn av betydning. At sjøtransport utgjør et betydelig behov, for så å legge dette til Hell mener jeg er helt feil retorikk. Vi ser omdisponeringene som skjer ved havna i Trondheim til hotell og lett næring i dag, et stort behov for sjøtransport er en avsporing. At gods på bane trenger en ny terminal er det derimot mindre disputt om, sier Johan Arnt Elverum og peker på Torgård-alternativet som Jernbaneverket har pekt på med delt løsning. Han viser til at over 70 prosent av godset kommer sørfra.   

– Ditt partis samferdselsminister Marit Arnstad fra Sp vil ikke konkludere!
– Jeg registrerer det, men det er nok riktig av henne ikke å være for bastant på hva kommende prosesser og endelig løsning vil bli. Slik jeg ser det nå og for to år siden, må vi i Stjørdal ivareta beboere, eksisterende næring og støyproblematikk som vil oppstå ved et logistikknutepunkt som en etablering på Hell vil representere. Et betydelig beslag på sjøområdene og Hellstranda vil også bli sterkt berørt sammen med idyllen Billedholmene. Jeg vil også fremheve hensynet til villaksen langs Stjørdalselva, og Stjørdalselva er et nasjonalt laksevassdrag med vernekvaliteter.  Vi vil fortsatt slåss for å unngå denne havne- og godsløsningen på Hell. At det finnes andre langt bedre alternativer er jeg helt sikker på. Godset må sør for, eller nærmere Trondheim enn Hell.  En elektrifisering av Meråkerbanen vil komme uavhengig av disse forslagene om logistikknutepunkt på Hell, eller i Muruvik for den del, mener Johan Arnt Elverum.  I 2011, 20.juli sa Markeds- og logistikksjef ved Trondheim Havn, Rolf Aarland at behov for areal utgjorde 300 dekar for et logistikknutepunkt. Han pekte konkret på Hell og Midtsanden som de beste alternativer med havn som integrert løsning.  

 

Rosenborg Billettpakke

 

Les forrige sak:
Boksalg på Microplast

  -Første torsdag i hver måned har vi salg av ca […]

Close