6 °C Stjørdal, NO
07/04/2020

Vil ha en plan for å styrke insektenes levekår i Stjørdal

SV vil styrke insektfaunaen

Morten Harper og Stjørdal SV vil ha en egen handlingsplan for bevaring av insekter i egen kommune. Kantsoner langs veier og åkrer skal inngå i en slik plan. Grunnskolen er også aktuell for tiltak via egne prosjekter. Morten Harper og Stjørdal SV vil ha en egen handlingsplan for bevaring av insekter i egen kommune. Kantsoner langs veier og åkrer skal inngå i en slik plan. Grunnskolen er også aktuell for tiltak via egne prosjekter.
SN vippskampanje 1 mobil artikkel

Sosialistisk Venstreparti i Stjørdal vil ha konkrete grønne tiltak for å styrke kommunens insektfauna. Partiet mener kommunen må gå foran med tilrettelegging der tiltak skal gi inspirasjon både til landbruket og private hageeiere.

Aktuelle tiltak for en styrket insektfauna er økt tilplantning med blomster, bevaring av biotoper, planting av insektvennlige trær og busker. Grunnskolene skal i følge forslaget bli sterkere delaktig med å lage egne planer. Det samme gjelder for barnehagene i kommunen. Morten Harper fra SV viser til erfaringer om at tidlig start med økt interesse for insekter i naturen, vil senere i livet kunne bidra til økt forståelse for bevaring.

– Vi ønsker først og fremst en større bevisstgjøring. Det er god grunn til å bruke ressurser på dette tema og ta det på alvor. Grunnskolene bør engasjeres gjennom egne prosjekter, eller med økt fokus på insekter i naturfagundervisningen. Eksempelvis kan en honningbie samle og holde på opptil 15 000 pollenkorn. Hvem lar seg ikke inspirere av en vakker sommerfugl? Globalt opplever vi større bevisstgjøring rundt temaet insekter. Blant årsaker til tilbakegang er bruk av sprøytemidler, tap av leveområder, endring i kulturlandskap og klimaendringer.

SN vippskampanje 1 mobil artikkel

– Hvordan skal kommunen arbeide for å engasjere bredt?

– Her trenger vi også landbruket med på laget. Staten og landbruksforhandlingene har noen tiltak knyttet til dette. Generelle tiltak er tilskudd knytta til verdifulle kulturlandskap der det ikke kan benyttes kunstgjødsel eller sprøytemidler. Slike midler går gjennom Regional Miljøplan, såkalte RMP-midler. Det finnes også tilskudd til spesielle tiltak som forveltes av fylkesmannen, sier Morten Harper.

Sosialistisk Venstreparti vil nå fremme en sak for kommunestyret. Her ber de om at det legges frem en plan for å styrke insektenes levekår i kommunen. Planen skal innarbeides i kommunedelplan for klima, energi og miljø.

– Nå trenger vi en handlingsplan som styrker levekårene for insekter. Konkrete tiltak kan være redusert bruk av sprøytemidler in landbruket, i parker og hager. Vi ønsker varierte driftsformer som styrker biologisk mangfold. Tilplantning og bevaring av blomster, trær og naturlig kantvegetasjon. Vi har sett bekymringer knyttet til kantslått. Her ønsker vi bedre retningslinjer for tidspunkt og hvor slått eventuelt skal foretas. Hensynet til pollinerende insekter må styrkes også gjennom innkjøpspolitikk med vekt på økologiske varer som bedre fremmer naturgitt produksjon.

– Hva vet kommunen om dens egen insektfauna?

– Vi vet for lite og bør derfor kartlegge mere. Leveområder må registreres, det må tas i bruk minst like bra planverktøy for dette som for andre deler av kommunen. Spesielt er vi i SV nå spente på hva barnehager og grunnskolen kan utrette gjennom konkrete prosjekter. Hver skole burde ha sine blomsterhager der insektene hadde vært pensum. Nå gjør Park og idrett noen tiltak i sommerhalvåret, og det er bra. Men vi trenger mye mere for å ta vare på insektene og de viktige pollinatorene i våre omgivelser, sier Morten Harper i SV.

Les forrige sak:
Hoppet på sjøen for å stikke av fra politiet

Måtte også svare for å ha slått med glassflaske

Close