-2 °C Stjørdal, NO
05/12/2020

Vil ha mer lam

Radiobingo mobil

Vil har mer lam

 

Tydal Sau og Geit samt Selbu Sau og Geit ønsker flere lammekjøttprodusenter.

– Målet for denne aksjonen er å få flere til å produsere lammekjøtt, sier Odd Jarle Lien i Selbu Sau og Geit til NeaRadio. Aksjonen er et felles initiativ fra sau og geit-lagene i Selbu, Tydal, Røros, Ålen og Haltdalen. Den er spesielt rettet mot de virkemidler Innovasjon Norge og Fylkesmannens landbruksavdelinger har for å stimulere næringa. Det handler også om de holdninger det offentlige har for å tilrettelegge for en økt produksjon uansett bruksstørrelse, driftsform eller beliggenhet, sier Odd Jarle Lien i Selbu Sau og Geit.

– Vi ser i dag at mange gir opp eksisterende produksjon – spesielt melkeproduksjon og svinehold. Nye forskrifter til dyrehold gir krav om store investeringer for å fortsette produksjonen. Mange fjøs står derfor tomme, men er av en slik standard bygningmessig at de med små investeringer kan nyttes til sauehold. Driftsapparat ellers kan ellers også være i god stand, heter det i brevet fra aksjonen. 

Aksjon flere lammekjøttprodusenter ønsker at:

* Landbruks og Matdepartementet gir føringer for å satse på sauehold og lammekjøttproduksjon.
* Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukerlag slutter seg til dette, med virkemiddelbruk som hjelper både hel – og deltidsbruk.
* De regionale strategier for landbruksrelatert næringsutvikling praktiseres slik hos *Fylkesmannens landbruksavdeling og hos Innovasjon Norge at alle bruk uavhengig av beliggenhet eller størrelse, kan stimuleres etter de samme utviklingstordningene.
* Veiledningstjenesten lokalt og sentralt, har en positiv holdning og prøver å finne gode løsninger med de ressurser som er.

  • – For å lette oppstarten til nye brukere bør produksjonsstøtte det første året utbetales for sauer under 1 år, mener aksjonen.

 

I Selbu, Tydal, Røros og Holtålen er det pr. når rundt 6000 voksne sauer. Beitegranskninger i utmarka antyder at antallet kan mangedobles. Det vil gi et mer åpent kulturlandskap. Mange fjøs som står tomme kan med små investeringer nyttes til sauehold. Bosetting i distriktet kan opprettholdes. Med dagens markedssituasjon for lammekjøtt, er økt produksjon ønskelig, mener aksjonisten.

Les forrige sak:
Selbu utkonkurrerte USA

Forskningsrådet forteller historien om Q-Free på sine nettsider og omtaler veien […]

Close