1 °C Stjørdal, NO
27/11/2020

Vil ha veiforlengelse langs jernbanen

Jan Algar Selin ser store muligheter for god trafikkavvikling ved å føre Innherredsveien videre nordover. Tilkobling til ny Ringvei Nord og videreføring mot Gråbrek for å avlaste både Tangmoen og Kvislabakken.

 

Innherredsveien med sin sør-nord akse i sentrum av Stjørdal har i generasjoner vært en viktig ferdselsåre. Nå foreslår planpolitiker Jan Algar Selin (Ap) en forlengelse nordover. Det kan i fremtiden gi en ny veitrase parallelt med jernbanen og avlaste tett bebygde gateløp.

Dagens Innherredsvei krysser jernbanen nord for Stjørdal stasjon ved en lys- og bomregulert planovergang. Fra dette punktet mener Jan Algar Selin at traseen bør forlenges øst langs jernbanen opp til den nye Ringvei Nord. Ringvei Nord er en veistrekning som inngår i E6-prosjektet, og skal ferdigstilles i oktober i år med rundkjøringer ved Stokkan nedre og rundkjøring i vest mot dagens jernbanelinje.

– Med denne løsningen får vi en forlengelse av Innherredsveien nordover der trafikk slipper kryssing av bommene. Dette kan bli en veiløsning som godt faller sammen med løsninger lengre nord mot Medbroen Gård sine områder, sier Jan A. Selin. En rundkjøring på Ringvei Nord mot vest vil gi mulighetene for en helt ny veiføring også videre nordover langs jernbanens østside. Statens vegvesen har allerede i planene prosjektert en trafikkundergang på jernbanen i Ringvei Nord-prosjektet. En undergang som ved en forlengelse av Innherredsveien, fjerner behov for kryssing av planovergangen.

 

Kan gi en fremtidig avlastning
Det konkrete forslaget som nå fremmes av Selin, kan i fremtiden ta imot trafikk fra Stokkhaugan og Vassbygda om ny vei anlegges rundt Gråbrek og med en ny trase opp mot golfbanen i nord.

– Vi snakker her om fremtidige muligheter som er unike ved nettopp å anlegge traseer i ytterkant av bebyggelse for å redusere støybelastning og trafikk i de mest bebygde områdene på både Tangmoen og Kvislabakken. Fokus må generelt være rettet mot å redusere trafikkbelastning i bebygde områder, sier Selin og tenker i minst et 50-års perspektiv. Med en tofelts vei på hele strekningen fra dagens planovergang i Innherredsveien frem til Gråbrek og Vassbyga, og med en vei fra golfbanen mot denne traseen, kunne nye boligfelt bli utvikles med gode tilførselsveier fra alle sider, tror Jan Algar Selin.  Det ligger veier i dagen på denne strekningen allerede i dag, og minimalt med landbruksjord går med i forslaget. Selin vil nå konkret spille planen inn som et forslag tilknyttet rullering av kommuneplanen.

 

En ny vei kan anlegges inn mot berget på denne strekingen og føres opp mot Stokkhaugan. Det vil frigjøre mer areal for boligbygging i høyden ved golfbanen, tror Selin.

 

Fra planovergang ved Kvislabakken kan i følge Selin veien videreføres mot nord, og med ny vei opp mot golfbanen og mot Stokke Gård. Traseen kan gå mot Gråbrek, og føres ut mot gamle E6 i broløsning.

Les forrige sak:
- Vi potter rosespira som etter et lite opphold på ­kjølerommet settes ut for å tiltrekke seg mest mulig ­næring. Dette er en plante som blomstrer på sensommeren, sier Anne Guri Gulaker t.v. og Solrun Øfsti hos BoGrønt Hammer planteskole og ­hagesenter.
Pottingen i gang

  Våren er i anmarsj og pottingen er i full gang […]

Close