11 °C Stjørdal, NO
27/06/2019

Vil ikke øke flyktningekvoten

 

Meråker kommune stiller seg positiv til å bosette 10 flyktninger i 2014, 2015 og 2016, samt familiegjenforeninger i tillegg.

Kommunen har mottatt  anmodning fra IMDi om å bosette 15 flyktninger i 2014, 10 flyktninger i 2015 og 10 flykninger i 2016. Familiegjenforening kommer i tillegg. IMDi vil ha et skriftlig svar innen 31. oktober 2013.

 

I gjeldende økonomiplan for 2013-2016, er det lagt til grunn et måltall på 10 bosettinger pr. år samt familiegjenforeninger.

Coop Storlien artikkelnivå

 

I sitt saksframlegg skriver rådmannen at det er viktig at man ikke påtar seg større oppgaver enn at man er i stand til å gi et godt tilbud til alle brukere av denne tjenesten, samtidig som man opprettholder og viderefører den kompetanse som Meråkersamfunnet har opparbeidet på dette feltet gjennom mange år.

Bosetting av flyktninger bidrar til mange arbeidsplasser i bygda. For tiden kan det anslås 5 – 6 årsverk i Meråker kommune, først og fremst innenfor undervisning. Kostnadene dekkes av øremerkede tilskudd til undervisning og integreringstilskudd. Medregnet Nustadbo asylmottak kan det anslås 14 – 15 årsverk.

IMDI ber nå om at kommunen fatter et presist vedtak, som ikke inkluderer familiegjenforente, slik at dette ikke begrenser mulighetene til å gjennomføre bosettingsarbeid. Vedtak må fattes uten forbehold. Vedtak er bindende.

 

Flyktningeadministrasjonen foreslår at man bygger videre på et årlig måltall på 10 personer samt familiegjenforening i økonomiplanperioden for 2013 og 2016.

Sektorene ser lnoen konsekvenser av denne bosettingen som ikke er uavkortet positive. Disse konsekvensene er innenfor områder som NAV, barnevern,legetjenesten, helsestasjon og psykiatritjenesten. NAV rapporterer nå at de vil få flere flyktninger over på sosialhjelp da mange ikke er kvalifisert for arbeid etter introduksjonsprogrammet. I forhold til barnevern ser man at det enkelte ganger må settes inn tiltak i hjemmet. Dette fører til noe økte kostnader innen barnevern. Legekontor, helsestasjon og psykiatritjenesten opplever større pågang, da flere flyktninger har med seg en ”bagasje” som gjør at de har behov for helsetjenester. 

 

Disse har krav på slik tjenester på lik linje med alle andre som bor eller oppholder seg i kommunen. Utfordringen ligger ofte til språk og at oppfølgingen tar lengre tid da man trenger tolk for å kunne kommunisere og være sikker på at alle opplysninger som gis oppfattes/forstås riktig.

En sterk økning i antall bosatte flyktninger vil medføre en betydelig merbelastning for helsetjenestene i kommunen. Noe som kan redusere tilbudet for alle kommunens innbyggere.Boligmangel og utfordringer med å skaffe sentrumsnære og egnede boliger.

 

Kommunen ser sine begrensinger i jobbmarkedet og vil derfor konsentrere seg om de flyktningene som er bosatt. Slik at de kan komme seg videre ifht. skolegang og/eller jobb. Det har vært bosetting av mange barnefamilier, noe som krever mer oppfølging og det tar mer tid for hele apparatet rundt en flyktning. Barnefamilier har behov for et større hjelpeapparat enn enslige.

 

For 2014 ønsker kommunen å bosette 10 flyktninger. Disse fordelt ut over året.

For 2015 ønsker kommunen å bosette 10 flykninger. Disse fordelt ut over året.

For 2016 ønsker kommunen å bosette 10 flykninger. Disse fordelt ut over året.

Les forrige sak:
Eventyrvandring lørdag

    Søsteren Rebekka Høttmon, kjent fra bl.a. landsfinalen i UKM […]

Close